Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central

  
 • Telèfon

 • 93 872 57 62

 • 691 932 594

line
 • Adreça

 • Plana de l'Om, 6, 2n 5a
  08241 Manresa

line

FINALITATS DEL CETIM

 
 
 

La llei atorga al Col·legi la finalitat essencial de vetllar perquè l'actuació i l'exercici professional dels seus col·legiats respongui als interessos i les necessitats de la societat, i especialment la de garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

 

També té com a finalitat l'ordenació de la professió dins el marc legal aplicable i la defensa i garantia de la llibertat d'actuació professional, així com la representació dels interessos professionals dels seus col·legiats i col·legiades. Les funcions públiques pròpies del Col·legi, que s'exerceixen en règim d'autonomia, són les següents:

 • Garantir que l'exercici professional s'adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos dels destinataris de les actuacions professionals.
 • Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió, i adoptar, si s'escau, les mesures i les accions establertes per l'ordenament jurídic.
 • Exercir la potestat disciplinària sobre els col·legiats en els termes establerts per la Llei, per aquests Estatuts i pel reglaments disciplinaris i deontològics que els desenvolupin.
 • Visar els projectes i els treballs dels col·legiats en els termes i amb els efectes que estableix la normativa corresponent.
 • Lliurar l'habilitació per a l'exercici professional, en el cas que la llei estableixi aquest requisit.
 • Promoure i facilitar la formació contínua dels col·legiats.
 • Adoptar les mesures necessàries per a facilitar l'exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.
 • Col·laborar amb l'administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o el Col·legi.
 • Fomentar l'ús de la llengua catalana entre els col·legiats i en els àmbits institucionals i socials en els quals s'exerceix la professió.
 • Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.
 • Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.
 • Les altres funcions de naturalesa pública que li atribueixi la legislació vigent.

ALTRES ACTIVITATS COL·LEGIALS

 
 
 

Fomentar i prestar serveis en interès dels col·legiats i la professió en general.

 1. Gestionar el cobrament de les remuneracions i honoraris professionals a petició dels col·legiats, d'acord amb el que estableixin aquests Estatuts i el reglament corresponent.
 2. Intervenir, per via de mediació o d'arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre col·legiats o entre aquests i terceres persones, si ho sol·liciten de comú acord les parts implicades.
 3. Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l'exercici professional.
 4. Facilitar informació en matèria d'honoraris professionals, respectant sempre el règim de lliure competència.
 5. Custodiar, a petició del col·legiat, la documentació pròpia de l'activitat que els col·legiats estiguin obligats a guardar per disposició legal.
 6. Informar de totes les normes relatives a l'exercici professional que proposin els municipis i el Govern de la Generalitat de Catalunya, i les que elaborin l'Estat i la Unió Europea, en el supòsit que se li sol·liciti directament o mitjançant el Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.
 7. Informar, participar i assessorar en l'elaboració de plans d'estudis a l'ensenyament de l'Enginyeria Tècnica Industrial.
 8. Formar part dels patronats universitaris i dels consells socials de les universitats.
 9. Participar en els consells, els jurats o els òrgans consultius de les administracions públiques, a requeriment d'aquests.
 10. Exercir la representació i defensa de la professió davant els tribunals de justícia, les administracions públiques, les corporacions, les institucions, les entitats i els particulars, amb legitimació per ser part en tots els processos que afectin els interessos professionals i exercir el dret de petició d'acord amb les lleis.
 11. Exercir funcions d'arbitratge de dret privat en els assumptes que li siguin sotmesos.
 12. Facilitar les llistes de col·legiats que puguin ser requerits per intervenir com a pèrits en els assumptes judicials o designar-los per si mateix, segons escaigui.
 13. Informar i assessorar els col·legiats sobre l'ordenament jurídic relatiu a l'exercici de la professió.
 14. Vetllar, i intervenir-hi si cal, per la retribució adequada dels titulats que exerceixin la seva professió per compte d'altres o vinculats a empreses, i mantenir un contacte estret amb els negociadors de convenis col·lectius, i vigilar les disposicions que els despleguin i que els afectin.
 15. Totes aquelles altres funcions que redundin en benefici dels interessos professionals dels col·legiats o que li atribueixi la normativa aplicable.